Posts Tagged "ม.ทักษิณ"

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ทักษิณ สงขลา 2556

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ทักษิณ สงขลา 2556

  • 26th August 2013

ตารางกำหนดการ รับปริญญา ม.ทักษิณ สงขลา 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ??????.. ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 จึงขอให้บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2554 ไปรายงานตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ดังต่อไปนี้ การรายงานตัว วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 08.00 ? 10.00 น. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตสงขลาและบัณฑิตของ U-MDC ณ ห้องทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตพัทลุง ณ…

read more →